Skip to content

REFERENCE PO VRSTAH OBJEKTOV

VEČJI POSLOVNI PARTNERJI IN REFERENČNI OBJEKTI od l. 2001 do 2024

Navedeni so le večji poslovni partnerji in referenčni objekti, zaradi večje preglednosti.

POŠTA SLOVENIJE d.o.o.

  • Poslovne enote Koper,Sodelovanje in svetovanje pri investicijskih delih
  • Pošta Komen: izdelava projektne dokumentacije in vodenje upravnega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja in storitve nadzornika in izdelava projektne dokumentacije, vodenje projekta, nadzor nad gradnjo in pridobivanje upravnih dovoljenj v zvezi z gradnjo tudi pri poštah:
  • Pošta Šalara:
  • Pošta Štanjel
  • Pošta Planina pri Rakeku
  • Pošta Semedela
  • Pošta Črni Kal
  • Pošta Gračišče
  • Pošta Izola
  • Pošta Sečovlje,
  • Pošta Košana,
  • Pošta Simonov zaliv
  •  Pošta Piran: izpeljava kompletne investicije in storitve nadzornika za zmanjšanje prekomernega hrupa ob delovanju hladilnega agregata.
  • Storitve nadzornika pri gradnji pošt:
  • Pošta Postojna
  • Pošta Prestranek
  • Pošta Pivka
  • Pošta Bernardin
  • Pošta Portorož,
  • Pošta Kolodvorska Koper

SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA

 • Sodelovanje in svetovanje pri investicijskih delih ter izvedba javnih naročil;
 • Pridobivanje potrebnih dovoljenj in storitve nadzornika pri naslednjih investicijskih posegih
 • ureditev glavnega vhoda in informacijske pisarne
 • sanacija javnih sanitarij
 • sanacija tlaka pri glavnem vhodu
 • ureditev sejne sobe.

PIVKA PERUTNINARSTVO d.d. NEVERKE

 • Sodelovanje in svetovanje pri investicijskih delih (letna pogodba)
 • Sodelovanje z investitorjem in vodenje postopka ter priprava potrebne dokumentacije za: 
 • pridobitev nepovratnih sredstev EU – SAPARD;  
 • pridobitev finančno ugodnih kreditov pri investicijah za prilagoditev okoljevarstvenim pogojem;
 • nudenje strokovne pomoči investitorju pri prilagoditvi dejavnosti podjetja zahtevam direktive evropske komisije IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) za celovito preprečevanje in nadzor onesnaževanja, ki je posledica industrijske dejavnosti
 • Klavnica Kal – obnova po požaru: investitorski inženiring pri rekonstrukciji celotnega obrata;
 • Obrat za predelavo stranskih živalskih proizvodov in biološko razgradljivih odpadkov: izdelava projektne dokumentacije, kompletna priprava in vodenje upravnih postopkov, priprava in sodelovanje na javni razgrnitvi, sodelovanje z Ministrstvom za okolje in prostor pri pridobivanju okoljevarstvenih soglasij
 • Razširitev enote meso v obratu Pivke Perutninarstvo d.d.: izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in izvedba storitev nadzora
 • Celovito vodenje različnih manjših investicij.

ILIRIJA d.d. ILIRSKA BISTRICA

 • Sodelovanje in svetovanje pri investicijskih delih
 • Izdelava projektne dokumentacije
 • izpeljava postopkov pridobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja
 • izvedba strokovnega in finančnega nadzora za
 • Trgovina z živili,Trgovina z gradbenim materialom,
 • Trgovina s tehničnim materialom,
 • Kava bar,
 • Pizzeria,
 • Semenarna

OBČINA PIVKA

 • Investitorski inženiring ter strokovni in finančni nadzor ter izpeljava postopka javnega naročila za izbor izvajalca na objektu:
 • Industrijsko-obrtna cona Neverke – izgradnja infrastrukture;

 

 • Izpeljava potrebnih postopkov za gradnjo različnih občinskih investicij (magistralna cesta, pokopališče, kanalizacija) ter sodelovanje z drugimi investitorji na področju občine Pivka kot pooblaščenci občine Pivka.
 • Investitorski inženiring za objekt “Infrastruktura za obočje ZN Motel UN Center”
 • Investitorski inženiring za objekt “Krožišče na magistralni cesti Postojna – Ilirska Bistrica”
 • Investitorski inženiring za objekt “Infrastruktura Petelinje”
 • Investitorski inženiring za objekt “Cesta Kal”
 • Investitorski inženiring za objekt “Vojaški muzej”
 • Investitorski inženiring za objekt “Krpanov dom”
 • Projektno  vodenje za objekt Vrtec Vetrnica Pivka  I. faza,
 • Izdelava »Idejnega projekta komunalne infrastrukture v območju Parka vojaške zgodovine v Pivki (tripartitna pogodba, naročnik tudi MORS)
 • Izdelava projektne dokumentacije za objekt KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NOVO NASELJE V NADANJEM SELU – I. faza
 • Izdelava projektne dokumentacije za novi 3. Veliki paviljon preko železnice skupaj z ureditvijo platoja in izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in razširitev mostu čez železnico skupaj s stekleno povezavo med paviljonoma in izdelava popisov del za ureditev celotnega kompleksa Parka vojaške zgodovine (tripartitna pogodba, naročnik tudi MORS)
 • Izdelava projektne dokumentacije za objekt EKO MUZEJ PIVŠKIH PRESIHAJOČIH JEZER
 • Energetske sanacije objektov (izdelava projektne dokumentacije in izvedba strokovnega nadzora nad izvedbo del):
 • OSNOVNA ŠOLA PIVKA,
 • VRTEC MAVRICA,
 • ZDRAVSTVENA POSTAJA
 • Izdelava PZI in PID projektne dokumentacije za garažo za muzejske eksponate v Parku vojaške zgodovine v Pivki,
 • Izdelava DPP DGD, PZI in PID projektne dokumentacije za sanacijo mostu čez reko Reko v vasi Suhorje,
 • Izdelava DPP, DGD, PZI projektne dokumentacije za objekt PAVILJON A v Parku vojaške zgodovine v Pivki,
 • STORITVE INŽENIRJA PO POGODBENIH DOLOČILIH FIDIC IN NADZORNIKA PO ZAKONU O GRADITVI OBJEKTOV PRI IZVEDBI DEL ZA OPERACIJO:

»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD NA OBMOČJU POVODJA ZGORNJE LJUBLJANICE – ČISTA LJUBLJANICA – ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA IN IZVEDBA MAGISTRALNEGA VODOVODA NA PODROČJU NASELJA PETELINJE V SKLOPU REKONSTRUKCIJE DRŽAVNE CESTE G1-6«

 • Pomočnik koordinatorja investicije in izvedba super nadzora pri investiciji/projektu »OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU LJUBLJANICE – 1. SKLOP: NADGRADNJA VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINAH POSTOJNA IN PIVKA« pri izvedbi projekta oz. sklopa:

SKLOP 3: Zajetje in vodarna Malni ter zajetje in vodarna Korotan in

SKLOP 2: Cevovodi in objekti v občini Pivka

 • Izvedba storitev nadzornika za investicijo POSLOVNI INKUBATOR V IOC NEVERKE,
 • izvedba storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Gradbenem zakonu« za projekt »POSLOVNA INFRASTRUKTURA V IOC NEVERKE; KOMUNALNA INFRASTRUKTURA V IOC NEVERKE IN ČN NEVERKE 400 PE

OBČINA CERKNICA

 

 • Izdelava PZI projektne dokumentacije za objekt: Zdravstveni dom Cerknica.

OBČINA BLOKE

 • Izdelava projekta “Pregrada – “Bloško jezero
 • Izdelava projekta “Rekonstrukcija Zdravstvenega doma Nova vas

OBČINA HRPELJE KOZINA

 • projektno vodenje za investicijo GRADNJA ČISTILNE NAPRAVE IN KANALIZACIJE KOZINA – ČISTILNA NAPRAVA KOZINA
 • projektno vodenje za investicijo KANALIZACIJSKO OMREŽJE KOZINA SEVER – I. FAZA V NASELJU KOZINA,
 • Svetovanje pri investiciji in svetovanje v postopku javnega naročanja za investicijo VAŠKI DOM RODIK – 1. faza

OBČINA LOŠKA DOLINA

 

 • Izdelava projekta “Rekonstrukcija Zdravstvenega doma Stari trg”
 • Storitve nadzornika “Čistilna naprava Stari trg”,
 • projektno vodenje in storitve nadzornika za operacijo Komunalna infrastruktura v naselju Markovec,
 • Izdelava DGD in PZI projektne dokumentacije, projektno vodenje in nadzor za stanovanjsko poslovni objekt LOŽ,
 • svetovanje v postopku javnega naročanja za investicije:
  • vzdrževanje gozdnih cest,
  • večnamenski objekt Babno polje,
  • obnova stanovanj Ulaka,
  • most Podcerkev
  • vodooskrba Babno polje,
  • Komunalna infrastruktura Pudob,
  • Vodovod Vrhnika,
  • Obnova vodovodnega omrežja Viševek-Vrhnika-Žaga
  • Komunalna infrastruktura Škrilje itd.

 

 • Svetovanje pri investiciji in svetovanje v postopku javnega naročanja za javno naročilo velike vrednosti za investicijo »VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA«

AVTOTEHNA - trgovina , proizvodnja in storitve, d.d

 

 • Izdelava PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREDITEV KLEPARSKE DELAVNICE V PSO KOPER
 • Izvajanje inženiring storitev  in nadzora PRI UREDITVI KLEPARSKE DELAVNICE V PSO KOPER

BANKA KOPER d.d.

 • Izvedba investitorskega inženiringa ter strokovnega in finančnega nadzora na objektu:
 • Osrednji objekt Banke Koper: ureditev kleti, pritličja in medetaže.

MESTNA OBČINA KOPER

 

 • Izpeljava postopka javnih naročil in izdelava projektne dokumentacije ter izvajanje strokovnega in finančnega nadzora na objektu:

Športna dvorana Bonifika – ureditev prostorov VIP, dveh vadbenih enot in okolice športne dvorane.

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

 • Sodelovanje, svetovanje in zastopanje na področju obstoječih nepremičnin in predvidenih novih investicij.
 • Vodenje inženiringa pri raznih manjših gradbenih posegih in vzdrževalnih delih za izpeljavo postopkov javnih naročil.
 • Vodenje inženiringa za rekonstrukcijo objekta Armerija – Foresterija na Titovem trgu v Kopru za potrebe Fakultete za humanistiko in rektorata Univerze na Primorskem.
 • Vodenje celotnega inženiringa za rekonstrukcijo objekta “Objekt 3” pri Dijaškem domu Koper za potrebe Pedagoške fakultete Koper in Fakultete za managment Koper,
 • Vodenje celotnega inženiringa za rekonstrukcijo objekta “CJMK” na Drevoredu 1. maja v Izoli za potrebe Jezikovnega centra Univerze na Primorskem.
 • Vodenje inženiringa za postavitev objekta “Univerzitetni kampus Livade” v Izoli.
 • Storitve nadzornika – TURISTICA v Portorožu
 • Svetovanje pri konceptualizaciji in zagonu investicije, svetovanje v postopku javnega naročanja za javno naročilo male vrednosti za izvedbo storitve izdelave PZI projektne dokumentacije investicijsko vzdrževalnih del, svetovanje v postopku javnega naročanja za javno naročilo velikih vrednosti za izbor izvajalca za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del in svetovanje v postopku javnega naročanja za javno naročilo male vrednosti za izvedbo storitve strokovnega nadzora nad izvedbo investicijsko vzdrževalnih del za objekt »BIVŠA SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA V KOPRU.

ISTRABENZ HOTELI - STARI PALACE PORTOROŽ

 • Vodenje svetovalnega in investicijskega inženiringa prenove in novogradnje objekta.

 

ISTRABENZ TURIZEM D.D.

 • nadzor nad izvajanjem del na objektu Ureditev recepcije, restavracije in hall-a v Gran Hotel PALACE
 • Projektno vodenje in nadzor gradbeno obrtniških del prenove Grand hotela Portorož, hotela Apollo in celostne prenove bazenov znotraj bazenskega kompleksa Terme Portorož
 • Projektno vodenje in nadzor nad GOI deli celostne prenove hotelov

DINOS D.D.

 • Vodenje inženiringa za pridobitev gradbenega dovoljenja za objektRazgradnja vozil” in pridobitev uporabnega dovoljenja. Ves postopek je potekal na nivoju Ministrstva za okolje in prostor
 • projektno vodenje in storitve nadzornika pri gradnji ter izdelavi projektne dokumentacije za objekt: “Kompleks tehnološko logističnega skladišča Dravograd”
 • izdelava projektne dokumentacije za SPREMEMBO NAMEMBNOSTI DELA OBJEKTA “CENTRA ZA PREDELAVO DINOS NAKLO – HALA D” v OBRAT ZA RAZSTAVLJANJE IZRABLJENIH  VOZIL
 • izvajanje storitev nadzornika nad gradnjo objekta: »ZADRŽEVANJA IN PRIKLJUČITVE INTERNIH PADAVINSKIH VOD INDUSTRIJSKEGA KOMPLEKSA DINOS NA JAVNO KANALIZACIJSKI SISTEM (DINOS NAKLO)METALKA TRGOVINA d.d. Ljubljana

 • Projektno vodenje in storitve nadzornika investicije PRENOVA 2. NADSTROPJA POSLOVNE STAVBE IN PRITLIČJA BLAGOVNICE METALKA V LJUBLJANI

LUKA KOPER

 

 • Projektno vodenje pri investiciji MEDNARODNI POMORSKI POTNIŠKI TERMINAL KOPER IN SPREMLJAJOČE DEJAVNOSTI (investicija se ni realizirala)

OBČINA PIRAN

 • Izvajanje strokovnega in finančnega nadzora izvajanja del »Rekonstrukcija mestne galerije Piran«

MINISTRSTVO ZA KULTURO

 • Izvajanje strokovnega in finančnega nadzora nad GOI deli »REKONSTRUKCIJA NEKDANJEGA VOJAŠKEGA OBJEKTA ŠT. 6 PRI PIVKI«,
 • Izvajanje strokovnega in finančnega nadzora pri investiciji NOVOGRADNJA TERASE A V PREDJAMI« in »IZVEDBA TERASE B OB POTI V PREDJAMSKI GRAD
 • Izvedba storitev nadzornika za investicijo Dostopna pot in tlakovanje dostopne poti do gradu Jama v Predjami 

JAVNI ZAVOD PARK ŠKOCJANSKE JAME

 • Projektno vodenje in storitve nadzornika pri investiciji: »Gradnja male čistilne naprave za čiščenje komunalnih odpadnih vod iz Sprejemnega centra Parka Škocjanske jame v Matavunu«.
 • Storitve nadzornika pri investiciji: UREDITEV PARKIRIŠČ V PARKU ŠKOCJANSKE JAME«

ATECH ELEKTRONIKA d.o.o.

 • Izvedba inženiring storitev in projektne dokumentacije za objekt NADZIDAVE PRIZIDKA IN ADAPTACIJE OBJEKTA UPRAVE ATECH,
 • Izdelava DPP, DGD, PZI projektne dokumentacije za investicijo PODALJŠEK OBSTOJEČE PROIZVODNE HALE (Izdelava PID projektne dokumentacije za izvajalca del KSP d.d.)

KOBILARNA LIPICA

 • Projektno vodenje pri investicijah za izvedbo GOI del za objekte:

 

 • »PREKRITJE STREHE KOVAČIJE (PRI MANEŽI)«, 
 •  IZGRADNJA ZAŠČITNEGA ZIDU »VELIKA SENICA (JUŽNA STENA SENIKA)«,
 • »SANACIJA STREHE SENICE – GOSPODARSKEGA POSLOPJA« in
 • »KAMNITI OBSTOJEČI OPORNI ZID MED VILO IN VHODOM V KOBILARNO«
 • Projektno vodenje pri izdelavi projektne dokumentacije za:

 

 • IZDELAVO IDZ, DGD IN PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE za investicijo: »Rekonstrukcija HIPODROMA Lipica«,
 • IZDELAVO IDZ IN PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE za investicijo: »PARKIRIŠČE ZA ELEKTRIČNA VOZILA«,
 • IZDELAVO IDZ, DGD IN PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE za investicijo: »PARKIRIŠČE za AVTODOME« v Lipici,
 • IZDELAVO IDZ IN PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE za investicijo: »PREUREDITEV PAVILJONA Z LETNIM ŠANKOM- vzdrževalna dela«
 • IZDELAVO IDZ IN PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE za investicijo: »PREUREDITEV OBJEKTA ZA PRODAJO KART – vzdrževalna dela« in 
 • IZDELAVO IDZ IN PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE za investicijo: »VZDRŽEVALNA DELA NA OBJEKTU VELIKE JAHALNICE.

 

 • »STORITVE NADZORNIKA nad izvedbo GOI del za objekte:

 

 • »PREKRITJE STREHE KOVAČIJE (PRI MANEŽI)«, 
 •  IZGRADNJA ZAŠČITNEGA ZIDU »VELIKA SENICA (JUŽNA STENA SENIKA)«,
 • »SANACIJA STREHE SENICE – GOSPODARSKEGA POSLOPJA« in
 • »KAMNITI OBSTOJEČI OPORNI ZID MED VILO IN VHODOM V KOBILARNO«

 

 • Projektno vodenje in storitve nadzornika nad izvedbo GOI del« za investicijo »CELOVITA PRENOVA HIPODROMA IN UREDITEV OKOLIŠKIH OBJEKTOV«

NAKUPOVALNI CENTER PLANET KOPER

 

 • Izvedba storitev inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in storitev nadzornika po GZ-1 za investicijo REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA OBJEKTA PLANET KOPER – FAZA A, B, C, D in E ter rušitvena dela v Cineplexxu,

GO ASSET

 • izvedba storitev nadzornika v skladu z Gradbenim zakonom za investicijo »GRADNJA INFRASTRUKTURE IN POSLOVNEGA OBJEKTA SKLADIŠČE TEDI SEŽANA«