Skip to content

DEJAVNOST

Projektno vodenje zajema celovito vodenje projektov pri graditvi objektov, ki jih izvajamo skupaj z zunanjimi sodelavci.

Nadzor nad temi deli se izvaja skladno z Zakonom o graditvi objektov, kar pomeni v kvalitetnem, finančnem ter časovnem obsegu in vsebuje naslednje aktivnosti
nadziranje izvajanja del skladno s projektno dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem
nadziranje nad kvaliteto izvedenih del in kvaliteto vgrajenih materialov skladno z gradbenimi predpisi,
preverjanje podatkov, potrjevanje knjige obračunskih izmer in gradbenih dnevnikov,
kontrola in nadzor nad izvedbo PID dokumentacije,
sodelovanje pri primopredaji opravljenih pogodbenih del in pri odpravi pomanjkljivosti.

PRIPRAVA RAZPISOV IN NATEČAJEV

 • svetovanje glede izbire postopka javnega naročila,

  priprava razpisne dokumentacije,

  objave na portalu javnih naročil,

 • svetovanje glede izvedbe odpiranja ponudb,

  natančna vsebinska in računska analiza prejete ponudbene dokumentacije,

  svetovanje glede dopustnosti in sprejemljivosti dopolnjenih formalno nepopolnih ponudb skladno z zakonodajo in prakso Državne revizijske komisije,

 • pomoč in svetovanje pri izboru najustreznejših ponudnikov v skladu z merili za izbor,

 • pomoč in svetovanje pri reševanju revizijskih zahtevkov,

 • priprava gradbenih in drugih pogodb,

 • izdelava ustreznih poročil,

 • v teku gradnje: priprava javnega naročila za dodatne gradnje, vodenje pogajanj, priprava aneksov za dodatne gradnje,

* Za javne uporabnike se javna naročila izvajajo skladno z aktualnim Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2) in skladno z zahtevami SVRL v primeru financiranja s strani Evropske Unije.

DRUGE INŽINIRSKE STORITVE

 • svetovanje naročnikom v vseh fazah poteka investicije,

 • izdelava statične presoje objekta,

 • izdelava zagonskega elaborata,

 • usklajevanje vseh sodelujočih pri projektu,

 • izdelava ocene vseh

 • stroškov projekta,

 • prikaz sheme aktivnosti in določitev odgovornosti za posamezno aktivnost,

 • izdelava generalnega terminskega plana poteka celotnega procesa projekta,

 • preveritev obstoječih veljavnih prostorskih aktov z ugotovitvijo možnosti gradnje,
  preveritev v skladu z veljavno zakonodajo, kakšno dovoljenje je potrebno pridobiti za izgradnjo investicije,
  vodenje postopka od priprave do sprejetja prostorskega akta (OPPN),

 • izdelava končnega poročila o gradnji objekta,

 • vodenje postopka in sestava primopredajnega zapisnika,

 • skrb za odpravo pomanjkljivosti v času garancijske dobe

 • Vodenje upravnih postopkov
  usklajevanje in pridobivanje projektnih pogojev in soglasij pri nosilcih urejanja komunalne infrastrukture ter drugih soglasodajalcih,

 • aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja,

 • aktivnosti za izvedbo

 • tehničnega pregleda opravljenih del,

 • aktivnosti za izvedbo in pridobitev uporabnega dovoljenja,

 • aktivnosti pri urejanju komunalnega prispevka (sodelovanje z občino,

 • priprava urbanistične pogodbe).

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Izdelava projektne dokumentacije se izdeluje v obsegu in skladno z določili Zakona o graditvi objektov ZGO in Pravilnikom o projektni dokumentaciji.

Izdelujemo:

 • projektne naloge,
 • programske
 • zasnove,
 • idejne zasnove,
 • 3D renderje,
 • idejne projekte,
 • projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
 • projekte za izvedbo (PZI),
 • projekte izvedenih del (PID).

Projektna dokumentacija vsebuje:

A) VODILNO MAPO

B) NAČRTE
– mapa 1 – načrte     arhitekture
– mapa 2 – načrte krajinske arhitekture
– mapa 3 – načrte gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov
– mapa 4 – načrte električnih napeljav, naprav in opreme
– mapa 5 – načrte strojnih napeljav, naprav in opreme
– mapa 6 – načrte telekomunikacij
– mapa 7 – tehnološke načrte
– mapa 8 – načrt izkopov in osnovne podgradnje
– mapa 9 – načrt rušitvenih del
– načrt zunanje in notranje opreme

C) ELABORATE IN ŠTUDIJE
– elaborat ali zasnove požarne varnosti
– elaborat gradbene fizike
– načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
– ocena zvočne izolacije
– študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo, idr.

 • Izdelava investicijske dokumentacije

    • dokument     identifikacije investicijskega projekta (DIIP),

• predinvesticijska zasnova (PINZ),

• investicijski program (IP),

• novelacija investicijskega programa,

• študija izvedbe nameravane investicije,

• poročilo o izvajanju investicijskega projekta,

• poročilo o spremljanju učinkov investicijskega projekta.

 • Za porabnike javnih financ se investicijska dokumentacija izdela skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l.RS št. 60/2006).